ชุมนุม ภาษาสร้างอาชีพ

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประเภท :  
คุณครูที่ปรึกษา :   นางมัทธิรา ฦๅชา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   086-4886831
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
2. เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยนำไปสู่การประกอบอาชีพ
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงกวินนา  ภูลายยาว ม.1/8 23 2022-06-13 13:58:10
2 เด็กหญิงจุฑามาศ  อะนาคะ ม.1/8 25 2022-06-13 15:57:39
3 เด็กหญิงชยากร  ศิริคำเพ็ง ม.1/8 26 2022-06-13 13:03:43
4 เด็กหญิงตีระนา  แสนเสาร์ ม.1/8 30 2022-06-13 12:52:23
5 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปาสานะเต ม.1/8 40 2022-06-13 13:03:57
6 เด็กชายธีรพิชญ์  ทํานา ม.1/11 8 2022-06-13 12:57:41
7 เด็กชายบารมี  เอี่ยมสอาด ม.1/11 11 2022-06-13 12:48:25
8 เด็กหญิงชุติมา  วรรณา ม.1/11 21 2022-06-13 13:01:35
9 เด็กหญิงโชติกานต์  แผนภิรมย์ ม.1/11 22 2022-06-13 12:37:06
10 เด็กหญิงสลิลลา  ดงเย็น ม.1/11 38 2022-06-13 12:49:13
11 เด็กหญิงเสาวภา  วงษา ม.1/11 39 2022-06-13 12:29:06
12 เด็กหญิงเปรมสุดา  จันทะอ่อน ม.3/8 35 2022-06-13 12:49:36
13 เด็กหญิงยลดา  จันฝ่าย ม.3/8 38 2022-06-13 12:51:11
14 เด็กชายฉัตรชัย  พิลาเดช ม.3/10 2 2022-06-13 13:10:34
15 เด็กชายธันยธรณ์  ชำนาญบึงแก ม.3/10 8 2022-06-13 13:11:20
16 เด็กชายพัสกร  ระหาร ม.3/10 10 2022-06-13 13:09:46
17 นางสาวจิตรลดา  โพธิ์กลาง ม.6/1 21 2022-06-13 12:54:07
18 นางสาวศิริพร  คุณทอง ม.6/1 24 2022-06-13 12:46:07
19 นางสาวณัฐวดี  ภูนิคม ม.6/1 34 2022-06-13 13:07:04
20 นางสาวศิริดา  คงเจริญ ม.6/1 36 2022-06-13 13:03:31โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website