ชุมนุม ภาษาฮาเฮ

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   หน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   ผกามาศ คณาศรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0610416920
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสนุกสนานในการเรียนภาษาไทย
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงสุ​โร​ชา​  ศิริวงษ์ ม.1/3 39 2022-06-13 12:40:45
2 เด็กชายณาญากร  อุ่นไธสง ม.1/5 4 2022-06-13 12:43:23
3 เด็กชายธวัทชัย  อินธิราช ม.1/5 8 2022-06-13 12:34:23
4 เด็กชายภัทรดนัย  รักชาติ ม.1/5 15 2022-06-13 12:33:27
5 เด็กชายยุทธินันท์  บุญเพ็งโยธิน ม.1/5 16 2022-06-13 12:35:02
6 เด็กหญิงชญานุช  นามพุทธา ม.1/5 22 2022-06-13 12:33:55
7 เด็กหญิงทิพย์สุดา  เดชยศดี ม.1/5 27 2022-06-13 12:37:36
8 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุปฮาต ม.1/5 40 2022-06-13 12:40:42
9 เด็กหญิงสุชัญญา  สิงห์ทองทราย ม.1/5 41 2022-06-13 12:40:07
10 เด็กหญิงญาณิศา  วรรณสุทธิ์ ม.1/11 23 2022-06-13 12:33:18
11 เด็กหญิงพรนิภา  โสภาศรี ม.1/11 30 2022-06-13 12:32:30
12 เด็กหญิงอสมาภรล์  ชาญกัน ม.1/11 41 2022-06-13 12:36:14
13 เด็กหญิงสายธาร  เชียงสา ม.2/6 36 2022-06-13 12:20:18
14 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สินพันธ์ ม.2/7 21 2022-06-13 12:31:23
15 เด็กหญิงดวงกมล  คะบุตร ม.2/7 29 2022-06-22 18:24:19
16 เด็กหญิงกฤษณา  แต้มทอง ม.2/10 22 2022-06-13 12:44:40
17 เด็กหญิงขวัญจิรา  สมภาร ม.2/11 23 2022-06-13 12:16:28
18 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิเภก ม.2/11 25 2022-06-13 12:28:16
19 เด็กหญิงเทวิกา  วงษ์รินยอง ม.2/11 28 2022-06-13 12:31:01
20 เด็กหญิงอนัญญา  ว่องไว ม.2/11 42 2022-06-13 12:28:25โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website