ชุมนุม ชุมนุมฟุตซอล

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   โดม
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์เทาว์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0903512388
จำนวนที่รับ :   37
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   37
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
#NAME?
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายชินกฤต  นรินนอก ม.1/6 7 2022-06-13 12:09:00
2 เด็กชายกรินทร์วัฒน์  หาญนอก ม.2/4 5 2022-06-13 12:11:53
3 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประโพธิ์ทัง ม.2/4 6 2022-06-13 12:09:00
4 เด็กชายศรายุทธ์  ใจไวย์ ม.2/5 16 2022-07-01 22:15:38
5 เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรแสน ม.2/6 37 2022-06-13 12:11:30
6 เด็กชายสุรสิทธิ์  วิเศษดี ม.2/8 4 2022-06-20 15:41:02
7 เด็กชายธีรภัทร  คำตา ม.2/8 16 2022-06-23 13:49:33
8 เด็กชายหัสดินทร์  มินระวงศ์ ม.2/8 24 2022-06-16 21:07:00
9 เด็กชายนำโชค  สิงห์โคตร ม.2/11 15 2022-06-17 08:46:38
10 เด็กชายขัตติยะ  แสนแก้ว ม.2/12 5 2022-06-25 11:23:24
11 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ธรรมสงฆ์ ม.2/12 29 2022-06-10 10:50:25
12 เด็กชายจิรายุ  คำเหลา ม.3/4 5 2022-06-10 11:11:36
13 เด็กชายณัฐนนท์  กองศรีนาง ม.3/4 9 2022-06-10 11:10:13
14 เด็กชายณัฐพงษ์  สืบวงษ์ ม.3/4 10 2022-06-10 11:10:59
15 เด็กชายธันวา  ดีไพร ม.3/4 12 2022-06-10 11:12:04
16 เด็กชายปกรธรรม  ทองป้อง ม.3/4 14 2022-06-10 11:09:46
17 เด็กชายภูวิศ  แสงภา ม.3/4 17 2022-06-10 11:09:14
18 เด็กชายกฤษฎา  ขันทะม่วง ม.3/5 2 2022-06-10 11:07:41
19 เด็กชายกิตตินันท์  หินกลาง ม.3/5 3 2022-06-10 11:07:11
20 เด็กชายกุนณวัฒน์  จันทร์เทาว์ ม.3/5 4 2022-06-10 11:06:37
21 เด็กชายฉัตรดนัย  ศรีวงษา ม.3/5 5 2022-06-10 11:08:12
22 เด็กชายณัฐพงษ์  โทบุตร ม.3/5 8 2022-06-13 12:09:03
23 เด็กชายศุภสิทธิ์  โนนสว่าง ม.3/5 18 2022-06-10 11:08:46
24 เด็กชายอิทธิ์ณณัฏฐ์  ไมโพธิ ม.3/6 23 2022-06-30 16:05:33
25 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทีงาม ม.3/7 41 2022-06-16 21:12:19
26 เด็กชายภานุเดช  จันทร์วิเศษ ม.3/12 14 2022-06-30 16:05:47
27 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีโนนยาง ม.3/12 31 2022-06-16 21:12:37
28 นายธนา  จันขุนทด ม.4/2 7 2022-06-16 21:06:15
29 นายชนะพล  หัดรัดชัย ม.4/9 1 2022-06-10 11:15:09
30 นายรัชชานนท์​  ฤทธิ์มหา ม.4/9 2 2022-06-10 11:16:50
31 นายณรงค์ฤทธิ์  เสมอใจ ม.5/2 1 2022-06-10 11:13:05
32 นางสาวแพรววรรณ  ไชยะดี ม.6/2 22 2022-06-16 21:10:04
33 นางสาวอริศรา  ชุมพล ม.6/2 24 2022-06-16 21:09:11
34 นางสาวพนิตนันท์  เจริญพร ม.6/7 28 2022-06-16 21:08:23
35 นางสาวนันทภรณ์  โตวิจารณ์ ม.6/7 31 2022-06-16 21:09:38
36 นางสาวสุดารัตน์  ทองสา ม.6/7 32 2022-06-16 21:08:45
37 นางสาวแพรวา  พิมพ์ทรายมูล ม.6/7 33 2022-06-16 21:07:38โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website