ชุมนุม English game club

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   รจนา วงษ์ดรมา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0653380988
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   18
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1. นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนมีแรงจูงใจในการจำคำศัพท์ด้วยการใช้เกมประกอบการเรียนการสอน
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงเกวรินทร์  ยั่งยืน ม.1/4 21 2022-06-13 12:50:25
2 เด็กหญิงอาภัสรา  ชุมพล ม.1/6 42 2022-06-13 12:46:43
3 เด็กชายเอกพล  ลักษาพล ม.1/8 20 2022-06-15 10:24:20
4 เด็กชายศิวกร  ยศชาติ ม.2/3 7 2022-06-13 18:45:20
5 เด็กชายศิริปกรณ์  กรมแสนพิมพ์ ม.2/3 11 2022-06-13 14:51:52
6 เด็กหญิงชไมพร  อามาตมนตรี ม.2/4 29 2022-06-13 17:22:46
7 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  ขันนาโพธิ์ ม.2/5 31 2022-06-13 17:01:27
8 เด็กหญิงประภัสสร  บัวชาบาล ม.2/5 35 2022-06-13 17:04:00
9 เด็กหญิงปาณิสรา  คลังกลาง ม.2/5 36 2022-06-13 12:58:41
10 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญไชยโย ม.2/5 42 2022-06-13 13:01:55
11 เด็กชายศุภพิชญ์  แก้วสกุล ม.2/6 15 2022-06-13 12:26:33
12 เด็กหญิงจารุพักตร์  ทองทิพย์ ม.2/6 26 2022-06-13 12:28:36
13 เด็กชายอริญชัย  แสงทอง ม.2/7 17 2022-06-23 08:25:11
14 เด็กหญิงฐิติพร  นานอก ม.2/7 24 2022-06-13 14:03:52
15 เด็กหญิงณัฐธิตา  สอนสียน ม.2/7 28 2022-06-13 13:55:01
16 เด็กหญิงวฤนดา  คำแป้น ม.2/7 41 2022-06-13 12:27:32
17 เด็กชายปราช  โพธิ์ศรี ม.2/9 2 2022-06-13 21:18:07
18 เด็กหญิงปิยาอร  สมภักดี ม.3/12 33 2022-06-13 12:36:25โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website