ชุมนุม ชุมนุมคณิตสร้างสรรค์

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องคณิตศาสตร์3
ประเภท :  
คุณครูที่ปรึกษา :   ครูรัชนี พลดอน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   063-5152945
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   6
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมจากสาระการเรียนรู้
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงบัณฑิตา  สีดาวงศ์ ม.1/10 27 2022-06-13 17:14:20
2 เด็กชายเวชพิสิฐ  ศิริบุญ ม.2/12 15 2022-06-16 08:49:05
3 เด็กชายอคระพงษ์  คำสุพรหม ม.2/12 17 2022-06-13 12:31:36
4 นายวสุพล  ขุนสทอน ม.4/2 5 2022-06-13 13:54:06
5 นายวารินทร์  ฝาคำ ม.4/3 11 2022-06-13 13:13:35
6 นายอนุพงษ์  ขุนอินทร์ ม.4/3 12 2022-06-13 13:13:48โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website