ชุมนุม Old English Game Club

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
ประเภท :  
คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาววันวิสาข์ ปานชะเล
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0621237474
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นายอาติยะ  ลอยเวียงคำ ม.4/3 4 2022-06-14 21:38:59
2 นายพีรภาส  คำมั่นทูล ม.4/3 8 2022-06-16 13:12:40
3 นางสาวธัญยาภาสุ์  วงค์สวัสดิ์ ม.4/3 23 2022-06-13 12:47:55
4 นางสาวพิชชาภา  ผายชำนาญ ม.4/3 26 2022-06-14 08:23:37
5 นางสาวปภาวรินทร์  นามปัญญา ม.4/3 38 2022-06-13 12:49:12
6 นางสาวสุธินี  นาคา ม.4/3 40 2022-06-13 12:44:26
7 นางสาวศิริยุภา  ชาอ่อน ม.4/4 36 2022-06-14 09:27:56
8 นางสาววัลย์ลดา  ล้าคำ ม.4/4 37 2022-06-14 09:26:44
9 นางสาวศศิมาภรณ์  สาระบุญ ม.6/2 23 2022-06-13 12:36:55
10 นางสาวภัทรธิดา  อามาตย์สมบัติ ม.6/2 26 2022-06-13 18:16:17
11 นางสาวสราวลี  ศรีสุวรรณ ม.6/2 27 2022-06-13 18:13:54
12 นางสาวจุฑารัตน์  ปากขันตี ม.6/2 30 2022-06-13 12:38:58
13 นางสาวปรานพร  ลีสิงห์ ม.6/2 33 2022-06-13 12:36:31
14 นางสาวอนัญญา  ชุมพล ม.6/2 35 2022-06-13 15:08:29
15 นายธงชัย  ประทุมโคตร ม.6/3 4 2022-06-13 14:59:59
16 นายภัษฎาพล  พิมพ์ตา ม.6/3 5 2022-06-13 15:00:34
17 นายสิริชัย  กุลมร ม.6/3 7 2022-06-14 08:43:01
18 นายอาณัฐ  มงคลฉัตร ม.6/3 8 2022-06-14 18:59:52
19 นายชลธี  ขันทะชัย ม.6/3 9 2022-06-13 15:06:04
20 นายปิยะพันธ์  อภิรัตน์ ม.6/3 20 2022-06-14 07:57:50โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website