ชุมนุม ภาษาไทยหรรษา

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องเรียน1/10
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวนฤมล ดวงพิมพ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0973209626
จำนวนที่รับ :   15
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   15
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงอรปรียา  โคตา ม.1/6 41 2022-06-13 12:38:01
2 เด็กหญิงธิดารัตน์  ติมอญรัมย์ ม.2/10 30 2022-06-13 12:36:24
3 เด็กหญิงปริยาภัทร  ไสวศักดิ์ ม.2/10 35 2022-06-13 12:39:55
4 เด็กหญิงสรัญญา  วงษ์ดวง ม.2/10 40 2022-06-13 12:41:26
5 นายวุธิชัย  เปศรี ม.4/6 10 2022-06-26 19:02:28
6 นายธนากร  นิลจันทร์ ม.4/8 3 2022-06-13 12:35:12
7 นางสาวปวันรัตน์  ศรีเชียงสา ม.4/8 13 2022-06-13 12:35:00
8 นางสาวปาลิตา  ภาพันธ์ ม.4/8 23 2022-06-13 12:27:01
9 นางสาวอริสศรา  สิทธิวุฒิ ม.4/8 25 2022-06-13 12:25:05
10 นางสาวอังสดา  ตาดี ม.4/8 26 2022-06-13 12:24:25
11 นางสาวพิชญา  จิตกุศล ม.4/8 40 2022-06-13 12:26:03
12 นางสาวจุฑาภรณ์  ศรัทธาธรรม ม.4/9 14 2022-06-13 12:16:12
13 นางสาวศศินา  สนิทนิตย์ ม.5/7 10 2022-06-13 12:22:07
14 นางสาวนัฐณิชา  คำแพงหิน ม.5/7 39 2022-06-16 15:31:23
15 นางสาวนิศามณี  นามแสง ม.6/1 27 2022-06-13 12:12:13โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website