ชุมนุม ห้องสมุด2

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องสมุด
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวจิราพรรณ สนทอง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0836644643
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักห้องสมุด
2.เพื่อให้นักเรียนรักดารอ่านมากขึ้น
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงปาณิสรา  เพ็งใส ม.1/3 35 2022-06-13 12:10:06
2 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์น้อย ม.1/6 23 2022-06-13 12:14:41
3 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดอนแขอ้วน ม.1/6 29 2022-06-13 12:11:54
4 เด็กหญิงธิดารัตน์  เที่ยงกินรี ม.1/7 29 2022-06-13 12:12:57
5 เด็กหญิงสุรัติกานต์  วัดเวียงคำ ม.1/7 39 2022-06-13 12:14:10
6 เด็กหญิงพลอยไพริน  ศรีพันธุ์ ม.1/8 35 2022-06-13 12:14:57
7 เด็กหญิงนันท์นภัส  มาตสีหา ม.2/1 21 2022-06-13 12:14:10
8 เด็กหญิงพรพิชชา  จันทร์ทุม ม.2/1 27 2022-06-13 12:12:21
9 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วสำราญ ม.2/2 5 2022-06-13 12:11:59
10 เด็กหญิงณัฐชา  ภูตาโก ม.2/2 13 2022-06-13 12:10:34
11 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชีกว้าง ม.2/2 18 2022-06-13 12:12:23
12 เด็กหญิงชนันท์กานต์  วังทะพันธ์ ม.2/3 35 2022-06-13 12:12:58
13 เด็กชายธนากร  วงค์สมศรี ม.2/4 11 2022-06-13 12:14:54
14 เด็กหญิงธีระนันท์  เดชนาควัฒนากุล ม.2/4 45 2022-06-13 12:14:55
15 เด็กหญิงพิชญาภา  เเข็งขัน ม.2/11 37 2022-06-13 12:12:38
16 เด็กชายธีรเทพ  บุพศิริ ม.3/3 7 2022-06-13 12:14:05
17 นายพรหมพัฒน์  บุษราคัม ม.4/3 1 2022-06-13 12:09:37
18 นายธนวัฒน์  ค่อมสิงห์ ม.4/5 2 2022-06-13 12:08:36
19 นายสุตนันท์  แสนดี ม.4/5 3 2022-06-13 12:09:51
20 นายธัญยธรณ์  ราชเสนา ม.5/10 2 2022-06-10 11:16:28โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website