ชุมนุม AEC POP (อาเซียนพาเพลิน)

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ลานหน้าอาคาร 1
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0857507144
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   18
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ภาษา การแต่งกาย อาหาร คำทักทาย เป็นต้น
3.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนเกี่ยวกับอาเซียน
4.เพื่อสร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงผลกระทบในการดำเนินชีวิต
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงกานต์รวี  ศิริชัย ม.2/5 28 2022-06-16 17:25:22
2 เด็กชายธนกฤต  จารย์โพธิ์ ม.2/10 1 2022-06-13 12:21:19
3 เด็กชายพิพัฒน์พล  นามปัญญา ม.2/10 13 2022-06-13 12:32:38
4 เด็กหญิงทยิดา  ทองป้อง ม.2/12 23 2022-06-13 12:41:38
5 เด็กชายปิยะพงษ์  ทิพยวงศ์ ม.3/6 15 2022-06-13 21:37:15
6 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีใส ม.3/6 31 2022-06-13 21:35:33
7 นายฐิติพงศ์  พร้อมพรั่ง ม.4/2 13 2022-06-13 12:21:09
8 นายไกรสร  หมวดนามน ม.4/2 14 2022-06-13 12:20:39
9 นางสาวณัฏฐชา  ปัจจมูล ม.4/6 37 2022-06-13 17:13:17
10 นางสาวบุรัสกร  ดีบุตรศรี ม.4/6 38 2022-06-13 17:02:37
11 นางสาววันสิริ  พรมสีแก้ว ม.4/6 39 2022-06-13 17:03:25
12 นางสาวจิตรลดา  รัตนปัญญา ม.4/6 41 2022-06-13 17:04:04
13 นายธนวัฒน์  ขาวพร ม.5/9 3 2022-06-13 12:19:41
14 นางสาวสุพรรษา  นามโยธา ม.6/1 17 2022-06-13 13:17:36
15 นางสาวสุธาภร  ใจตรง ม.6/1 26 2022-06-13 13:18:14
16 นางสาววนิดา  ปานอินทร์ ม.6/1 30 2022-06-13 13:16:40
17 นายณัฐวุฒิ  ขอสุข ม.6/3 15 2022-06-13 12:19:41
18 นางสาวปันฑิตา  ชัยสุวรรณ ม.6/3 21 2022-06-16 15:14:03โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website