ชุมนุม ANIME JAPAN

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องภาษาญี่ปุ่น อาคาร 3 ชั้น 2
ประเภท :  
คุณครูที่ปรึกษา :   ครูเสาวภา แก้วแก่นคูณ
ครูศศิประภา บุญวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0990378919
จำนวนที่รับ :   50
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   50
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงกิตติยากรณ์  บูรพา ม.1/1 14 2022-06-13 12:13:46
2 เด็กชายจิรพัฒน์  แก้ววิสัย ม.2/1 3 2022-06-13 12:13:19
3 เด็กหญิงดรัลพร  มิเถาวัลย์ ม.2/1 20 2022-06-13 12:12:56
4 เด็กหญิงรวีวรรณ  เขมรพันธ์ ม.2/1 30 2022-06-13 12:12:47
5 เด็กชายธีรภัทร์  รินทะรักษ์ ม.2/6 17 2022-06-13 12:12:22
6 เด็กหญิงปิยพร  สายประศาสน์ ม.2/6 33 2022-06-13 12:10:43
7 เด็กชายธนภัทร  เชิดจอหอ ม.2/8 13 2022-06-14 18:48:15
8 เด็กชายธีรภัทร์  พระปิดตา ม.2/8 15 2022-06-13 12:12:18
9 เด็กชายภวินท์  ประโยตัง ม.2/11 1 2022-06-13 12:12:53
10 เด็กชายจิรวัฒน์  อ้วนเพ็ง ม.2/11 6 2022-06-13 12:12:51
11 เด็กชายแทนคุณ  พินิจมนตรี ม.2/11 10 2022-06-13 12:13:25
12 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เศษรักษา ม.3/2 26 2022-06-13 12:13:27
13 เด็กหญิงพรรณภัทร  เเสนจันเเดง ม.3/2 27 2022-06-13 12:12:27
14 เด็กหญิงศศิประภา  คนซื่อ ม.3/2 32 2022-06-13 12:09:52
15 เด็กชายเอกพจน์  โข่ศรี ม.3/7 3 2022-06-14 19:45:28
16 นายณัฐกิตติ์  เพียวะจักร ม.4/1 1 2022-06-13 12:10:11
17 นายคฑาวุธ  จันทร์หอม ม.4/1 2 2022-06-14 19:00:36
18 นางสาวอารยา  เกิดไทย ม.4/1 4 2022-06-13 12:09:14
19 นางสาวรัญชิดา  เต้จั้น ม.4/1 10 2022-06-13 12:12:14
20 นางสาวอาทิตยา  เหลาพร ม.4/1 11 2022-06-13 12:13:03
21 นางสาวทิฆัมพร  ดวงไข่สร ม.4/1 12 2022-06-13 12:11:18
22 นางสาวสุทธิดา  ชุมพล ม.4/1 17 2022-06-13 12:11:10
23 นางสาวณัฐณิชา  โพธิจักร ม.4/1 18 2022-06-14 19:24:33
24 นางสาววิภารัตน์  ว่องไว ม.4/1 19 2022-06-13 12:13:43
25 นางสาววรินยุพา  ปะกาวะรัง ม.4/1 20 2022-06-14 19:00:46
26 นางสาวเจนจิรา  นามภูมิน ม.4/1 21 2022-06-13 12:12:31
27 นางสาวอรวียา  พิสสาพิมพ์ ม.4/2 27 2022-06-13 12:11:38
28 นางสาวสิริกันยา  บุญตา ม.4/8 19 2022-06-13 12:08:58
29 นางสาวตระการตา  สาราษฎร์ ม.4/9 16 2022-06-13 12:13:17
30 นางสาววิมพ์วิภา  เปลื้องไชโย ม.4/9 18 2022-06-14 19:02:48
31 นายณัฐพล  โพธิ์ศรี ม.5/1 1 2022-06-13 12:10:08
32 นายพีรพัฒน์  เอ้โทบุตร ม.5/1 2 2022-06-10 11:11:27
33 นายภูริณัฐ  อุ่นอม ม.5/1 3 2022-06-10 11:15:25
34 นายกิตตินันท์  นารีจันทร์ ม.5/1 5 2022-06-15 12:40:40
35 นายยุทธพงศ์  อ่างบุญตา ม.5/1 7 2022-06-13 12:10:59
36 นายเจษฎาภรณ์  ถาช้าง ม.5/1 8 2022-06-10 11:16:38
37 นางสาวภัทรธิดา  ประสุนิงค์ ม.5/1 11 2022-06-10 11:10:43
38 นางสาวรักษิณา  หาญนอก ม.5/1 12 2022-06-10 11:15:52
39 นางสาวอริยา  เหล่าจูม ม.5/1 18 2022-06-10 11:15:24
40 นางสาวเกวลิน  เพชรคำ ม.5/1 20 2022-06-14 15:09:48
41 นางสาวกัลยกร  แสนทอง ม.5/1 22 2022-06-10 11:16:27
42 นางสาวอชิรญา  จิตกลาง ม.5/1 29 2022-06-13 12:12:07
43 นางสาวรัตติยากรณ์  สะอาดจันดี ม.5/1 32 2022-06-10 11:13:06
44 นางสาวสุพรรษา  คำหว้าแก้ว ม.5/1 33 2022-06-14 15:11:04
45 นายชโนดม  มหานิยม ม.5/9 2 2022-06-10 11:10:14
46 นายเอกบุรุษ​  โพวันนา ม.5/9 6 2022-06-10 11:12:04
47 นายธนากร  คำเหลา ม.5/9 7 2022-06-10 11:10:57
48 นายนรินทร  เชื้อสาวัตถี ม.5/9 8 2022-06-10 11:11:23
49 นางสาวมนัสชนก  วงศ์ภักดี ม.5/9 11 2022-06-14 15:10:38
50 นางสาวปัฐวี  ธรรมรังศรี ม.5/9 27 2022-06-10 11:09:36โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website