ชุมนุม ต่ออักษรไทยคำคม

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ภาษาไทย
ประเภท :  
คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวจุภาพรณ์ ชีกว้าง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0899414193
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.เพื่อฝึกปฏิภาณไหวพริบในการต่ออักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
2.เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
3.เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายจิรภัทร  โสรัตน์ ม.1/6 4 2022-06-13 12:34:31
2 เด็กหญิงธนาภรณ์​  นร​ฤทธิ์​ ม.1/6 27 2022-06-13 12:17:03
3 เด็กชายอนุชิต  หงษ์สีทอง ม.1/9 18 2022-06-13 13:10:48
4 เด็กชายธันวา  แสงสว่าง ม.2/9 11 2022-06-13 12:29:29
5 เด็กชายปองภพ  รัตนปัญญา ม.2/9 15 2022-06-13 12:21:59
6 เด็กชายภูธเนศ  สมมาตย์ ม.2/9 16 2022-06-13 12:21:30
7 เด็กชายธนรัช  มูลทา ม.2/11 12 2022-06-13 12:30:24
8 เด็กหญิงกมลทิพย์  พลเยี่ยม ม.3/5 21 2022-06-13 12:15:17
9 เด็กชายนที  ชุมพล ม.3/8 7 2022-06-13 12:47:59
10 นางสาวนริศรา  จุฬารมย์ ม.4/2 33 2022-06-13 12:54:59
11 นางสาวกนกพร  โคตรพงษ์ ม.4/3 35 2022-06-13 12:29:59
12 นางสาวฐานิกา  ทองภู ม.4/3 37 2022-06-13 12:30:33
13 นางสาวอริษา  มาตรคำมี ม.4/3 41 2022-06-13 12:31:36
14 นางสาวภัทรวรรณ  โสโท ม.5/4 37 2022-06-13 14:19:24
15 นางสาวนริศรา  จันทร์เทาว์ ม.5/5 18 2022-06-13 13:58:47
16 นางสาวธิติกาญจน์  สีพรมติ่ง ม.5/5 23 2022-06-13 13:58:48
17 นายอัษฎาวุธ  คำภักดี ม.6/7 9 2022-06-13 14:52:44
18 นางสาวกานต์ธิดา  ห้าวหาญ ม.6/7 14 2022-06-13 12:58:52
19 นางสาวปวีณา  บัวนาค ม.6/7 22 2022-06-13 12:58:07
20 นางสาวมะลิวรรณ  เข็มสุวรรณ ม.6/7 38 2022-06-13 12:57:59โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website