ชุมนุม Rian Thai

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประเภท :  

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม

คุณครูที่ปรึกษา :   นางวรัญญาภรณ์ สงวนทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0854663618
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   5
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาไทย
2.เพื่อตระหนักคุณค่าของภาษาไทย
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายชิษณุพงศ์  พลคะชา ม.1/8 2 2022-06-13 12:21:48
2 เด็กชายนัฐพงศ์  สกุลแพทย์ ม.1/10 4 2022-06-13 12:29:01
3 เด็กชายวรวิช  วงษ์นาม ม.1/10 10 2022-06-13 12:32:58
4 เด็กหญิงอชิรญา  สุวรรณประเสริฐ ม.1/10 40 2022-06-13 12:35:46
5 เด็กชายภาณุพงศ์  พั้วสุ ม.3/8 11 2022-06-14 12:53:39โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website