ชุมนุม การเขียนคอลัมน์วิเคราะห์บอล

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นายภาคภูมิ แซงบุญเรือง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   094-2866451
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   14
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการเขียนและวิเคราะห์กีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายสิทธิ์พล  ราชบัวโฮม ม.1/11 17 2022-06-16 14:52:57
2 เด็กชายสุทธินนธ์  ชุมแวงวาปี ม.1/11 18 2022-06-16 15:04:32
3 เด็กหญิงรมย์ธีรา  จูมนา ม.2/8 33 2022-06-14 18:50:48
4 เด็กหญิงชุติมา  แก้วใส ม.2/10 26 2022-06-13 14:25:28
5 เด็กหญิงทิพวรรณ  ดั้งดอนโบม ม.2/10 29 2022-06-14 11:55:31
6 เด็กหญิงกันธิกา  แปยอ ม.2/11 22 2022-06-17 08:50:08
7 เด็กหญิงปิยธิดา  โคตรโสภา ม.2/11 32 2022-06-17 08:53:25
8 เด็กหญิงพนิดา  วงคำจันทร์ ม.2/11 33 2022-06-17 08:54:30
9 เด็กชายปิติภูมิ  มาตสีหา ม.2/12 8 2022-06-13 15:49:53
10 นายกัมปนาถ  มณี ม.4/4 9 2022-06-13 12:32:16
11 นายอนุวัฒน์  บุดดีเหมือน ม.4/7 5 2022-06-13 12:32:23
12 นางสาวนิศาชล  แก้วแสงใส ม.5/6 20 2022-06-14 09:54:08
13 นางสาวรวิสรา  นนท์ตานอก ม.5/6 38 2022-06-14 09:54:50
14 นางสาวศิริลักษณ์  ทาลา ม.5/6 39 2022-06-14 09:55:20โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website