ชุมนุม คิดเลขเร็ว

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์
ประเภท :  
คุณครูที่ปรึกษา :   นางรดาวัลย์ น้อยเสนา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0862189793
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1) ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้ปัญหา
2) สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายณัฐวัฒน์  ผาคำ ม.1/2 7 2022-06-13 12:19:12
2 เด็กชายนิธิศ  สารกล้า ม.1/2 13 2022-06-13 12:18:48
3 เด็กชายวิชญาพร  เตปิน ม.1/2 16 2022-06-13 12:20:10
4 เด็กชายอชิรวิชญ์  บัวใหญ่รักษา ม.1/2 19 2022-06-13 12:18:45
5 เด็กชายอภิศักดิ์  รักษาพล ม.1/2 20 2022-06-13 12:22:33
6 เด็กชายณัฐพร  โพธิ์พิทูรย์ ม.1/7 9 2022-06-13 12:21:07
7 เด็กหญิงปฏิมาพร  มุ่งมา ม.1/12 29 2022-06-13 12:27:46
8 เด็กหญิงวรรณพร  สารสิทธิ์ ม.1/12 36 2022-06-13 12:27:30
9 เด็กชายภัทรดนัย  ชาตะบุตร ม.2/1 7 2022-06-13 12:20:51
10 เด็กหญิงวรัทยา  ชนะสิมมา ม.2/1 31 2022-06-13 12:18:24
11 เด็กหญิงวิรัญชนา  รัฐธนะวิทย์ ม.2/1 32 2022-06-13 12:17:59
12 เด็กหญิงปิยาภรณ์  นนสิมชัย ม.2/2 21 2022-06-13 12:17:17
13 เด็กหญิงชรินรัตน์  พาสุข ม.2/9 28 2022-06-13 12:15:46
14 เด็กชายพงศกร  บึงล้อม ม.3/2 7 2022-06-13 12:20:32
15 เด็กหญิงทอขวัญ  ตรีเหลา ม.3/2 23 2022-06-13 12:13:15
16 เด็กหญิงเมทินี  พิมสอน ม.3/2 30 2022-06-13 12:13:28
17 เด็กหญิงภควดี  พังทุย ม.3/5 33 2022-06-13 12:13:15
18 เด็กหญิงสุญาดา  พวงแก้ว ม.3/5 34 2022-06-13 12:12:45
19 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กุมารเพชร ม.3/5 36 2022-06-13 12:14:44
20 เด็กหญิงอรยา  คำอ้อ ม.3/5 37 2022-06-13 12:13:40โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website