ชุมนุม SUDOKU (ซูโดกุ)

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   427 (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางนพมาศ ศรีเชียงสา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0896222296
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   17
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ในการเติมปริศนาตัวเลข
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงอริศรา  สุนทอง ม.1/4 41 2022-06-13 12:27:15
2 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีเมืองไหม ม.1/9 20 2022-06-13 12:46:35
3 เด็กหญิงปรียานุช  แสงโทโพธิ์ ม.1/9 29 2022-06-13 12:53:23
4 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เต้จั้น ม.1/9 30 2022-06-13 12:47:32
5 เด็กหญิงปัญญา​ภรณ์​  จำปา​แก้ว​ ม.2/2 33 2022-06-13 12:12:38
6 เด็กชายทรงพล  ศรีภักดี ม.2/11 9 2022-06-16 15:21:28
7 เด็กชายวันเฉลิม  ทองรักษ์ ม.2/11 20 2022-06-13 21:38:03
8 เด็กหญิงวิภาดา  โสภากุล ม.2/12 34 2022-06-13 18:08:55
9 เด็กชายณัฐิวุฒิ  ทำเนาว์ ม.3/10 3 2022-06-13 18:03:26
10 นายสิริวิศว์  เรือนก้อน ม.5/4 6 2022-06-13 13:17:45
11 นางสาวสลิล  มูลตรี ม.6/8 14 2022-06-13 12:12:48
12 นางสาวจีระนันท์  วงค์โพธิ์สาร ม.6/8 37 2022-06-13 12:13:24
13 นางสาวเปรมยุดา  อุ่นจารย์ ม.6/10 10 2022-06-13 12:11:16
14 นางสาวกนกวรรณ  เมืองศรี ม.6/10 11 2022-06-13 19:02:03
15 นางสาววรกาญจน์  โห้แพ ม.6/10 17 2022-06-13 12:12:48
16 นางสาวสุภาวิณี  รักษาภักดี ม.6/10 18 2022-06-13 12:26:59
17 นางสาวลักขณา  แก้วแก่นคูณ ม.6/10 27 2022-06-13 12:29:16โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website