ชุมนุม คหกรรม ม.ต้น

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องคหกรรม
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   ชนนพร แก้วจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0651059336
จำนวนที่รับ :   30
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   23
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อสนองความสนใจและความถนัด
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมพร ม.1/1 17 2022-06-13 12:20:26
2 เด็กหญิงปรียาดา  สมบัติทอง ม.1/1 20 2022-06-13 12:13:45
3 เด็กหญิงพรประภา  กรมน้อย ม.1/1 23 2022-06-13 12:12:14
4 เด็กหญิงวิลาสินี  ลีเจ้ยวะระ ม.1/1 32 2022-06-13 12:10:02
5 เด็กหญิงศิริกมล  น้อยโนนทอง ม.1/1 35 2022-06-13 12:13:13
6 เด็กหญิงสุพิชชา  ปีกกลาง ม.1/1 36 2022-06-13 12:18:12
7 เด็กหญิงกนกพิชญา  พรมแพง ม.1/2 21 2022-06-13 12:11:25
8 เด็กหญิงธนัชชา  สาขา ม.1/2 28 2022-06-17 15:15:08
9 เด็กหญิงธาราทิพย์  ทุ่มวิเศษ ม.1/2 30 2022-06-13 12:23:43
10 เด็กหญิงภคพร  ไชยวารี ม.1/2 36 2022-06-13 12:21:24
11 เด็กหญิงพิมผกา  อามาตย์ ม.1/4 30 2022-06-13 12:17:01
12 เด็กหญิงวิภาพร  โพธิ์ศรี ม.1/7 35 2022-06-13 12:19:32
13 เด็กหญิงจิรัชยา  ภู่สกุล ม.1/9 21 2022-06-13 12:15:22
14 เด็กหญิงดวงฤทัย  คล่องแคล่ว ม.1/9 24 2022-06-13 12:12:08
15 เด็กหญิงนภาพร  กุดวิสัย ม.1/9 25 2022-06-13 12:12:26
16 เด็กหญิงแพรวา  อามาตย์ ม.1/9 34 2022-06-13 12:18:57
17 เด็กชายจิระโชค  บุตรหมื่น ม.2/2 2 2022-06-13 12:18:38
18 เด็กชายศิริวัฒน์  วงษ์คำจันทร์ ม.2/2 8 2022-06-13 12:16:35
19 เด็กหญิงกนกนภัส  รัตนหงษา ม.2/2 12 2022-06-13 12:17:42
20 เด็กหญิงญาณวิภา  แข็งขัน ม.2/2 38 2022-06-13 12:20:31
21 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีมาจันทร์ ม.2/2 42 2022-06-13 12:16:52
22 เด็กชายณัฐจิรโชติ  รัตน์อภิวุฒิ ม.2/4 10 2022-06-20 19:17:40
23 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมมาตย์ ม.2/7 27 2022-06-20 19:21:54โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website