ชุมนุม ชวนคิด คณิตสนุก

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   หน้าอาคาร 1
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวอลิษา พิลาดา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0633415692
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   9
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายอภิลักษณ์  สาระโพธิ์ ม.1/3 20 2022-06-13 12:44:17
2 เด็กชายธีรภัทร  อันอาจ ม.1/5 9 2022-06-13 16:40:40
3 เด็กชายธีรภัทร  ศรีหาทัพ ม.3/6 11 2022-06-13 16:46:54
4 เด็กชายนิชคุณ  ชิณช้าง ม.3/6 13 2022-06-13 15:40:53
5 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชิณช้าง ม.3/10 11 2022-06-13 15:40:51
6 เด็กหญิงนริศรา  มูลบ้านดง ม.3/10 32 2022-06-16 10:00:31
7 เด็กหญิงนิศรา  อรัญมิตร ม.3/10 33 2022-06-16 10:00:29
8 เด็กหญิงนนทวรรณ  วรบุตร ม.3/12 24 2022-06-14 18:12:05
9 เด็กหญิงปาลิดา  ชายทวีป ม.3/12 32 2022-06-14 18:09:41โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website