ชุมนุม แบบไทยไทย

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประเภท :  
คุณครูที่ปรึกษา :   นางวรัญญาภรณ์ สงวนทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0854663618
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   19
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถในด้านภาษาไทย
2. เพื่อตระหนักเห็นคุณค่าภาษาไทย
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงฐิดาภา  รักษาพล ม.1/12 21 2022-06-21 21:34:39
2 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โควังชัย ม.1/12 22 2022-06-20 08:11:00
3 เด็กหญิงสุภนิชา​  หงษ์​ปัญญา​ ม.2/3 29 2022-06-13 14:42:04
4 เด็กชายธนพล  สงเสริฐ ม.2/7 9 2022-06-13 13:09:06
5 เด็กชายกิตติกร  เปทา ม.3/8 1 2022-06-13 13:18:46
6 เด็กชายจิรโรจน์  ทองดี ม.3/8 2 2022-06-30 14:03:32
7 เด็กชายปรเมศวร์  สิมมา ม.3/8 8 2022-06-13 13:11:45
8 เด็กชายภาณุวิชญ์  คำเเพงหิน ม.3/8 12 2022-06-13 13:11:47
9 เด็กชายภูสิทธิ  สีหาบง ม.3/8 14 2022-06-13 13:15:29
10 เด็กชายอภิชน  พิมพ์จำปา ม.3/8 20 2022-06-13 13:23:49
11 เด็กชายอภินัฐ  อนุศรี ม.3/8 21 2022-06-13 13:25:40
12 เด็กหญิงชนิดาภา  หอมสมบัติ ม.3/8 26 2022-06-13 20:45:27
13 เด็กหญิงณัฐธิดา  ถานะ ม.3/8 29 2022-06-13 20:43:02
14 เด็กหญิงประพัชษร  ศรีกอนชา ม.3/8 33 2022-06-14 07:40:17
15 เด็กหญิงภัณฑิรา  เพียศักดิ์ ม.3/8 37 2022-06-14 09:57:03
16 เด็กหญิงวรรณวิสา  ช่างปรุง ม.3/8 39 2022-06-14 09:56:02
17 เด็กหญิงสุภัทรตรา  ประชา ม.3/8 40 2022-06-13 20:20:45
18 เด็กหญิงอรปรียา  พรมทา ม.3/8 42 2022-06-13 21:33:55
19 เด็กชายพีรวิชญ์  หอมลา ม.3/9 12 2022-06-22 20:27:21โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website