ชุมนุม สตาฟพืช

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม3
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   สิบเอกหญิงปิยวรรณ บุญตอง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0813951916
จำนวนที่รับ :   30
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   28
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เป็นการเก็บรักษาตัวอย่างของพืช
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงปุญญิศา  ภูศรีฤทธิ์ ม.1/2 33 2022-06-13 12:25:36
2 เด็กหญิงภัทรศยา  คำสมน้อย ม.1/2 37 2022-06-13 12:24:38
3 เด็กหญิงกันยารัตน์  บัวลาด ม.1/3 23 2022-06-13 12:24:40
4 เด็กหญิงอินทร์ธุอร  แสนเกตุ ม.1/10 42 2022-06-13 12:11:01
5 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เวียงคำ ม.2/2 14 2022-06-13 12:19:52
6 เด็กชายชินวุฒิ  มณีสา ม.2/5 8 2022-06-14 08:29:12
7 เด็กหญิงดลฤทัย  จันทรโสม ม.2/5 34 2022-06-14 08:29:12
8 เด็กชายกฤติน  วังคะฮาด ม.2/9 3 2022-06-13 12:24:01
9 เด็กชายจตุรพร  พรมสีแก้ว ม.2/9 4 2022-06-13 12:18:03
10 เด็กชายจิรพัส  ชำนาญ ม.2/9 5 2022-06-13 12:20:51
11 เด็กชายธนกร  ตัญกูลบุษราคัม ม.2/9 7 2022-06-13 12:18:07
12 เด็กชายปกรณ์วิทย์  บ้งชมโพธิ์ ม.2/9 14 2022-06-13 12:17:46
13 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  นิลกิจ ม.2/9 17 2022-06-13 12:29:09
14 เด็กหญิงหทัยมาศ  โพธิ์ศรีเรือง ม.2/9 43 2022-06-13 12:19:35
15 เด็กชายกิตตินันท์  จันทะดวง ม.2/12 3 2022-06-16 13:24:50
16 เด็กชายพิรุฬห์  คำสุข ม.3/2 9 2022-06-14 21:31:58
17 เด็กหญิงชาลิสา  เมืองงาว ม.3/2 20 2022-06-13 12:19:14
18 เด็กหญิงสุกัญญา  ภูวิชิต ม.3/2 35 2022-06-13 12:13:06
19 เด็กหญิงพัชราพร  หมากสุข ม.3/2 40 2022-06-13 12:14:51
20 เด็กชายนรวัฒน์  บุญใบ ม.3/4 13 2022-06-13 12:13:56
21 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สวัสดิ์แวงควง ม.3/4 16 2022-06-14 21:33:28
22 เด็กชายพีรวัส  พงษ์คำผาย ม.3/8 10 2022-07-01 13:30:41
23 เด็กชายศิวเทพ  พิมเขตร ม.3/8 16 2022-07-01 13:31:12
24 นางสาวเสาวลักษณ์  เชาว์วัตร์ ม.5/1 21 2022-06-23 13:59:33
25 นางสาวจิราวรรณ  เชียงเครือ ม.5/6 13 2022-06-14 08:27:53
26 นางสาวภัทรธิดา  มาเหง้า ม.5/6 16 2022-06-14 08:29:02
27 นางสาวพรณดา  อนารัตน์ ม.5/7 19 2022-06-15 08:59:22โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website